Home / Novice / 128. občni zbor: Varnost občanov je za nas vedno na prvem mestu!

128. občni zbor: Varnost občanov je za nas vedno na prvem mestu!

Včeraj, 20. februarja je v sejni sobi gasilskega doma PGD Žužemberk potekal že 128. zaporedni letni občni zbor našega gasilskega društva.
obcni_zbor_pgd_zuzember_1

Poleg članov društva so se občnega zbora udeležili tudi številni vabljeni gostje. Med njimi so bili delegat GZ Slovenije Marjan Šmalc, podpredsednik GZ Novo mesto Franc Anderlič, poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Žužemberk Boris Sajevic, župan Občine Žužemberk Franc Škufca, predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc, predstavniki pobratenega gasilskega društva DVD Belavići s Hrvaške, predstavniki prijateljskega društva PGD Črnomelj in PGD Zbure ter predstavniki PGD Dobrnič in PGD Trebnje, s katerimi smo sploh v zadnjem letu navezali še tesnejše tovariške odnose. Prisotni so bili tudi predstavniki prostovoljnih gasilskih društev občinskega gasilskega poveljstva.

V prvem delu občnega zbora je bilo predstavljeno društveno delo v letu 2015. Svoja poročila so podali predsednik Dušan Ožbolt, poveljnik Peter Košiček, predstavnica gasilske mladine Gabrijela Pajnkiher, predstavnica članic Saša Pajk, predstavnik veteranov Janez Struna, predsednik nadzornega odbora Marko Zajec ter član verifikacijske komisije Gregor Krakar. Osrednjo pozornost je z izčrpnim poročilom letnega dela gasilcev zagotovo zavzelo poročilo poveljnika. Izpostavil je številne aktivnosti, s katerimi je operativa čez leto preventivno skrbela za varnosti občanov in krajanov ter njihovega premoženja. Tako so organizirali redne mesečne vaje znotraj društva ter skupne vaje z Gasilsko-reševalnim centrom (GRC) Novo Mesto, enoto Prve pomoči Civilne zaščite in reševalci Zdravstvenega doma Novo mesto. Izpostavljeno je bilo tudi dobro sodelovanje z Občino Žužemberk, s policijsko postajo Dolenjske Toplice in z Osnovno šolo Žužemberk. S slednjo sta bili v minulem letu izvedeni kar dve preventivni akciji; ena v tednu mobilnosti, druga v mesecu požarne varnosti. V javnosti je bila še posebej odmevna izvedba dneva odprtih vrat za občane, v sklopu katerega je bil pripravljen bogat štiriurni program aktivnosti, katerih skupna nit je bila ozaveščanje ljudi o postopkih prvega posredovanja ob nesreči; prikazani so bili postopki ravnanja ob nastanku požara, pravilna uporaba defibrilatorja, način gašenja z gasilnim aparatom. Program se je zaključil z veliko reševalno vajo (prikaz posredovanja ob prometni nesreči z enim lažje ter enim huje poškodovanim udeležencem nesreče), v katero so bili vključeni tudi člani DVD Belavići in GRC Novo mesto.

Občni zbor PGD Žužemberk - blagajnik Mihael Fiilipič

Drugi del občnega zbora je v večji meri zavzela predstavitev plana dela s finančnim planom za leto 2016, ki ga je predstavil blagajnik Mihael Filipič. Plan je zastavljen ambiciozno, vendar primerno društveni kategoriji in zahtevam (tako z vidika izobraževanja kot tudi gasilske opreme), ki jim mora društvo takšne kategorije izpolnjevati. PGD Žužemberk je društvo III. kategorije in osrednje društvo v Občini Žužemberk, zato moramo nenehno zagotavljati visok nivo varnosti v občini in smo obvezani izvažati na vse občinske intervencije, v zadnjih letih pa čedalje pogosteje in uspešno posredujemo tudi na prometnih intervencijah, kjer odlično sodelujemo z GRC Novo mesto, ki zaradi oddaljenosti od naše občine na kraj nesreče lahko pridejo šele nekaj minut kasneje kot mi. Pomen našega društva pri posredovanju na prometnih nesrečah pa se bo le še večal. Da društvo zato nujno potrebuje opremo za učinkovito tehnično posredovanje v prometnih nesrečah, je tako povsem razumljivo. Vendar pa se tako blagajnik kot ostali člani upravnega odbora zavedamo, da bo nakup opreme z ustreznim vozilom (HTRV) za društvo veliko finančno breme, ki ga sami zagotovo ne bomo zmogli nositi. A zavedamo se tudi, da bi vsakršno odlašanje z nakupom vozila, ki ima tako pomembno vlogo pri tehničnem reševanju, pomenilo, da varnost udeležencev v prometu v Občini Žužemberk postavljamo na drugo mesto, kar pa ni res. Zagotavljanje varnost ljudi in njihovega premoženja in hitra ter učinkovita pomoč ob nesreči je glavni razlog delovanja našega društva in ob enem tudi najpomembnejši razlog, zakaj smo se odločili za čimprejšnji nakup vozila HTRV.

Po prebranem planu dela s finančnim planom za leto 2016 je predsedujoči delovnega predsedstva zbrane pozval k razpravi, vendar pa nihče izmed zbranih na povedano ni imel pripomb. Plan je bil nato soglasno potrjen. Sledila je izvolitev novega člana nadzorne komisije, saj je dosedanji član Ignac Miklavčič lani izgubil življenje v prometni nesreči. Za novega člana je bil soglasno potrjen Franc Mrvar starejši.

obcni_zbor_pgd_zuzember_3

Na koncu so besedo na občnem zboru dobili tudi vabljeni gosti. Tovariš Šmalc je društvu prenesel pohvale s strani predsednika in poveljnika GZ Slovenije ter čestital ekipama Panter in Smrketi za odličen rezultat v tekmovanju Fire Combat. Čestital je tudi žužemberški občini, saj se bo prav v Žužemberku v prihodnjih letih gradil regijski vadbeni poligon za gasilska usposabljanja, kar bo velika pridobitev tako za PGD Žužemberk kot tudi ostala društva GZ Novo mesto. K besedi je nato pristopil tovariš Anderlič, ki je izpostavil, da je PGD Žužemberk glede na število in kvaliteto aktivnosti, ki jih izvaja, eno izmed najboljših prostovoljnih gasilskih društev v celotni Gasilski zvezi Novo mesto. Uspehe in delavnost članov gasilskega društva je izpostavil tudi župan Občine Žužemberk Franc Škufca, ki je zagotovil, da bo občina – navkljub temu, da država krči finančna sredstva – še vedno finančno pomagala vsem občinskim gasilskim društvom. Poveljnik OGP Žužemberk Boris Sajevic je v svojem govoru izpostavil dobro sodelovanje med občino in OGP-jem v času, ko se je bilo potrebno potegovati za nominacijo za gradnjo že omenjenega vadbenega poligona v Žužemberku, poudaril pa je tudi, da mora biti za gasilce varnost občanov vedno na prvem mestu, zato podpira društvo pri nakupu novega vozila, saj bo s tem omogočeno bistveno hitrejše in kvalitetnejše posredovanje v primeru prometnih nesreč in drugih tehničnih intervencij. Predstavnik PGD Črnomelj je pohvalil dosedanje društveno delo in zaželel veliko uspeha pri realizaciji zastavljenih ciljev za leto 2016, predstavnik PGD Trebnje je čestital za dosedanje društvene uspehe, se zahvalil za mentorstvo našega društva njihovi ekipi v tekmovanju Fire Combat ter izpostavil pomembnost gradnje poligona za gasilce prav v Žužemberku. Zahvale za dobro sodelovanje so nam iz njihovih društev prenesli tudi predstavniki PGD Dobrnič, PGD Zbure in DVD Belavići. Izmed predstavnikov prostovoljnih gasilskih društev občinskega gasilskega poveljstva so se k besedi priglasili le predstavniki PGD Križi, ki so se zahvalili za posojeno poveljniško vozilo, ki smo jim ga posodili v uporabo za čas, ko so sami zaradi kraje ostali brez edinega društvenega vozila. Besedo gostov je zaključil predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc, ki se je zahvalil tako društvu, ki organizira tekmovanje Fire Combat kot tudi tekmovalnima ekipama Panter in Smrketi, da s svojim delom in dosežki Žužemberk uvrščajo na zemljevid Slovenije. Zahvalil se je za odlično sodelovanje tako v sklopu Trških dni kot tudi na drugih prireditvah.

obcni_zbor_pgd_zuzember_4

Za kulturni vložek so z nastopom poskrbeli pevci MPZ Cirila Zajca z zborovodkinjo Nino Zajec ter harmonikar Vid Teme.

Preberite še

Tekma Ognjenih risov za memorial Gregorja Krakarja

To soboto, 24. avgusta 2019, bo v Žužemberku na igrišču pred Osnovno šolo Žužemberk potekala …